IR Home /  Shareholder Info /  Major Shareholders

Major Shareholders

Free Float As of 25/05/2020
Minor Shareholders (Free float) 1,790
% Shares in Minor Shareholders (% Free float) 49.00
Remark: Updated as of the latest book closing date.

Overview As of 19/03/2020 Rights Type : XM
Total Shareholders 1,799
% Shares in Scripless Holding 99.70

Rank Major Shareholders # Shares % Shares
1. นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ 101,999,990.00 51.00%
2. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 13,476,600.00 6.74%
3. กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ 6,854,800.00 3.43%
4. บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 6,508,289.00 3.25%
5. นางอุไรพร เฉลิมทรัพยากร 5,500,000.00 2.75%
6. กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพื้นฐาน 4,519,300.00 2.26%
7. STATE STREET EUROPE LIMITED 4,029,700.00 2.01%
8. กองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ เอ็กซ์ตร้า 3,366,600.00 1.68%
9. นายเลอศักดิ์ จงวิไลเกษม 2,860,000.00 1.43%
10. MR.SUKIT TANGMANENIMIT 1,800,000.00 0.90%